Prevođenje medicinskih dokumenata, za razliku od većine uobičajenih prevodilačkih poslova, predstavlja veoma veliki izazov. Razlog za to, s jedne strane, jeste činjenica da medicinski rečnik obuhvata veliki broj skraćenica koje se mogu razlikovati od jezika do jezika dok, druge strane, prevodilac mora posedovati posebna znanja kako bi mogao da razume specifičnosti medicinskih procedura i same terminologije.

Uz sve to prevođenje medicinske dokumentacije nužno mora biti veoma precizno, jasno i, iznad svega, tačno kako ne bi došlo do opasnih posledica.

Dakle, brojni su izazovi u prevođenju medicinskih dokumenata, a ovde ćemo pobrojati neke od njh.

 

Neophodnost specifičnog znanja

 

Kada se radi o prevođenju medicinske dokumentacije prevodilac mora istovremeno biti stručnjak i za strani jezik i posedovati medicinsko znanje. Termini koji se koriste u medicini su veoma specifični za svaku od njenih oblasti i nije uvek slučaj da se, sa jednog jezika na drugi, mogu direktno prevesti.

Zapravo, razlike koje se mogu pojaviti u različitim jezicima mogu biti toliko osetljive da se prevođenje medicinskih tekstova ne preporučuje dvojezičnim medicinskim radnicima. Zato isključivo stručnjaci za medicinske prevode mogu obavljati ovaj posao na takav način da se izbegavaju greške.

 

Intenzivan trening

 

Medicinski prevodioci prolaze kroz posebnu obuku koja je veoma obimna i dugotrajna budući da su rizici do kojih loš prevod može dovesti izuzetno veliki.

O ozbiljnosti ove vrste prevoda govori i to da je, širom sveta zabeleženo više prijavljenih smrtnih slučajeva koji su nastali usled nedostatka odgovarajućeg medicinskog tumača.

 

U koju svrhu se radi prevod medicinske dokumentacije

 

Jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju prevodioci medicinske dokumentacije jeste prilagođavanje prevoda tako da bude razumljiv i medicinskim radnicima i onima koji to nisu.

U zavisnosti od toga za koje potrebe se prevodi medicinska dokumentacija zavisiće i to koji će izrazi biti korišćeni u samom prevodu.

Tako će prevodilac, na primer, upotrebiti reč varičele ukoliko je prevod namenjen lekaru, dok, ukoliko će tekst čitati nestručne osobe biće iskorišćen termin „ovčije boginje“.

 

Greške su nedopustive

 

Već smo napomenuli da neispravan prevod nečije medicinske dokumentacije može nekoga koštati života. S druge strane, ukoliko dođe do pogrešnog prevođenja nekog medicinskog istraživanja posledica, recimo, može biti neodobravanje važnog leka koji bi mogao da pomogne milionima ljudi ili, pak, odobravanje štetne supstance.

 

Neprekidno učenje

 

Budući da se medicinska istraživanja neprekidno sprovode u svim oblastima prevodioci medicinske dokumentacije moraju da neprekidno šire svoja znanja i idu u korak sa novinama. Samo na ovaj način mogu garantovati da će njihov prevod biti tačan i precizan, a eventualne greške izbegnute.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode