Ukoliko želite da odete u Veliku Britaniju biće vam neophodno da dobijete britansku vizu. Kako bi ste podneli zahtev za ovu vizu potrebno je da prikupite određena dokumenta koja zatim moraju biti prevedena na engleski jezik i overena pečatom sudskog tumača.

Šta je potrebno znati kod podnošenja zahteva za britansku vizu

Kriterijumi za dobijanje britanske vize su prilično strogi i zato je preporučljivo da se vodi računa o svakom detalju.

Prevod dokumenata sa overom sudskog tumača za britansku vizu zato mora biti perfektan. Nikakve greške, ma koliko male bile – zarez koji izostaje, korišćenje pogrešnog termina, pravopisne i/ili gramatičke greške… mogu dovesti do odbijanja, a to je nešto što zasigurno ne želite da iskusite.

Upravo je to razlog zbog kog je veoma važno da za prevođenje dokumenata potrebnih za britansku vizu angažujete sudskog prevodioca za engleski jezik.

Naravno, tu nije kraj zavrzlamama. Nažalost, koraci za dobijanje britanske vize nisu precizno definisani i veoma često se dešava da ih službenici ambasade široko tumače i daju vam listu dokumenata i papira koje je POŽELJNO da podnesete – naravno originale i prevode sa overom sudskog tumača.

Zasigurno najvažnija dokumenta su ona koja potvrđuju da, jednostavnim jezikom rečeno, imate snažne razloge da se vratite u Srbiju. Tu spadaju potvrde o stalnom radnom mestu, dokaz da posedujete stan ili kuću na svoje ime, izvod o sredstvima na bankovnom računu, venčani list ili dokaz o porodičnim vezama (da imate decu, supružnika ili roditelje zbog kojih ćete se vratiti) i td.

Koja dokumenta za britansku vizu treba obezbediti i prevesti na engleski jezik

Kao što smo već rekli, tačan spisak zapravo ne postoji. Lista koja sledi sastavljena je na osnovu dosadašnjeg iskustva naših sudskih tumača i klijenata sa kojima su sarađivali.

Navedene stavke podeljene su po statusu koji podnosilac zahteva za britansku vizu može imati. Međutim, za sve je potrebno obezbediti:

 • 2 fotografije formata 3,5×4,5cm na beloj pozadini koje su novijeg datuma
 • pasoš koji mora da biti i dalje važeći 6 meseci nakon povratku iz Velike Britanije
 • popunjen formular za britansku vizu, koji se dobija u agenciji ili se može preuzeti sa sajta za izdavanje viza (www.gov.uk).
 • devizna potvrda iz banke u iznosu od 100 evra za svaki dan boravka u Velikoj Britaniji (ukoliko vam ovu potvrdu izdaju na srpskom, neophodno je priložiti njen prevod sa overom sudskog tumača)

Za osobe koje su zaposlene potrebno je obezbediti još:

 • potvrdu o zaposlenju na memorandumu firme sa naznačenim primanjima, radnim
 • mestom, dužinom radnog staža i dobijenim godišnjim odmorom
 • kopija radne knjižice (original se nosi na uvid u ambasadu)
 • listing tekućeg računa za poslednjih šest meseci

Naravno sve je potrebno da bude prevedeno na engleski sa overom sudskog tumača.

Za vlasnik privatnog biznisa traži se:

 • kopija rešenja o osnivanju preduzeća
 • potvrda o plaćenom porezu za poslednji kvartal
 • potvrda iz banke o prometu računa firme za prethodnih šest meseci

Napomenućemo i ovde da je za dobijanje britanske vize potrebno da ovi dokumenti poseduju prevod na engleski sa overom sudskog tumača.

Za penzionere:

 • poslednji ček od penzije – uz overenu potvrdu na engleskom.

Za studente:

 • potvrda sa fakulteta na memorandumu fakulteta
 • kopija prve strane indeksa, poslednjeg overenog semestra i svih položenih ispita iz
 • indeksa (original se nosi na uvid u ambasadu)

Uz sve potvrde se prilaže overen prevod na engleskom jeziku.

Za učenike:

 • potvrda iz škole
 • fotokopija đacke knjižice (original se nosi na uvid u ambasadu)
 • izjava roditelja da izdržava učenika i da će snositi troškove njegovog putovanja koju je potrebno overiti u opštini ili sudu
 • kopija izvoda iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu
 • saglasnost oba roditelja ukoliko učenik putuje bez njih ili jednog roditelja ukoliko
 • dete putuje samo sa jednim – overena u opštini ili sudu
 • ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja potrebna je kompletna dokumentacija bar jednog roditelja

Naravno svi ovi dokumenti moraju imati prevod sa overom sudskog tumača za engleski jezik kako bi se dobila britanska viza.

Za izdržavana lica:

 • izjava o izdržavanju od strane supružnika overena u opštini ili sudu
 • kompletna dokumentacija supružnika
 • kopija venčanog lista na međunarodnom obrascu

Sve sa overenim prevodom na engleski.

Za decu do 7 godina:

 • kopija izvoda iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu
 • saglasnost drugog roditelja ukoliko dete putuje samo sa jednim ili saglasnost
 • oba roditelja ukoliko dete putuje bez ijednog roditelja overena u opštini ili sudu

Takođe svi prevodi moraju biti overeni kod sudskog tumača za engleski jezik.

Alfa prevodi sigurna pomoć kod prevoda dokumenata za britansku vizu

Prevodilačka agencija Alfa prevodi na raspolaganje vam stavlja sve svoje znanje kada su u pitanju dobijanje i prevod dokumenata za britansku vizu.

Dovoljno je da nas kontaktirate, a mi ćemo učiniti sve kako bi dobijanje britanske vize za vas proteklo što lakše i brže.

Kontaktirajte nas za besplatnu procenu cena za Vaše prevode